Verslag bijeenkomst bedrijven voor het project Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377)

Verslag bijeenkomst bedrijven voor het project Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377)

Geschreven op 06 juni 2017.

Op 2 mei zijn tijdens een bijeenkomst voor het project Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377) de wensen ten aanzien van bereikbaarheid van de aanwezige bedrijven opgehaald. Tevens zijn een aantal wensen per e-mail toegezonden.

Hieronder vindt u het verslag van deze bijeenkomst. 
 

PROVINCIE OVERIJSSEL
Project Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377)

Verslag
Overleg wensen bedrijven uitvoeringsfase Vechtdal Verbinding (N340/N48 en N377)

Aanwezig
Provincie Overijssel

: P07003

: 2 mei 2017
: 13.00 – 16.00 uur
: Provinciehuis Zwolle

Herbert Korbee opent de bijeenkomst. Middels (bijgevoegde) presentatie geeft hij aan hoe het project ervoor staat en welke werkzaamheden nog plaats zullen vinden. Het overleg van vandaag heeft als doel de aanwezigen op de hoogte te stellen van de stand van zaken van het project, het ontwerp toe te lichten en de wensen ten aanzien van bereikbaarheid van de aanwezige stakeholders op te halen. Na de presentatie worden de wensen m.b.t. de uitvoering en bereikbaarheid doorgenomen.

Tijdens de bijeenkomst zijn er wensen kenbaar gemaakt door aanwezigen, deze zijn hieronder opgenomen. De provincie zal beoordelen of deze wensen daadwerkelijk meegenomen kunnen worden en koppelt dit in een later stadium terug aan de aanwezigen.

Hieronder is per stakeholder aangegeven wat de wensen zijn, dit is met een vetgedrukte W aangegeven. Een eventuele toelichting op de wens is cursief weergegeven. De reactie van Provincie Overijssel is hierbij onderstreept.

1. Wensen Malanico – Rolf Mol en Gerard Buitenhuis
W De rotondes bij Nieuwleusen dienen in een zo kort mogelijk tijdsbestek gerealiseerd te worden, zodat vrachtwagens zo min mogelijk hoeven om te rijden.

Toelichting: Malanico is gevestigd in Nieuwleusen. Per dag zijn er circa 200 afleveringen. Omrijden betekent meer tijd en meer kosten.

W Malanico dient 7 dagen per week bereikbaar te zijn.
Toelichting: Malanico heeft dagelijks 1800 klanten, waardoor deze distributeur bereikbaar moet blijven, zowel via de oost- als de westzijde van de N377.

2. Wensen Raab Karcher – Han Uitzetter
W De Evenboersweg dient vanaf beide richtingen van de N377 van maandag 6.00 uur tot zaterdag 13.00 uur bereikbaar te blijven.

W Vanaf Nieuwleusen dient er een (alternatieve) route tussen de N377 en N48 beschikbaar te blijven.

Toelichting: Wanneer de N377 bij Balkbrug wordt afgesloten voor doorgaand verkeer is er momenteel geen geschikte (sluip)route beschikbaar.

W Indien de Evenboersweg niet bereikbaar is vanaf de N377 door de werkzaamheden, dan dienen (sluip)routes aan de noordzijde van de N377 te worden opgewaardeerd.

Toelichting: Mogelijke alternatieve routes:

  • -  Parallelweg – Punthorst – Evenboersweg

  • -  Schaperdijk – Meester J.B. Kanlaan – Evenboersweg

  • -  B.H. Spijkerweg – Meester J.B. Kanlaan - Evenboersweg

    W Uitvoering van de rotondes in Nieuwleusen dienen niet gelijktijdig met de werkzaamheden aan de overgangen aan de N377 tussen Nieuwleusen en Balkbrug plaats te vinden, zodat die overgangen nog beschikbaar zijn voor klanten en via de parallelweg Den Hulst weer naar Nieuwleusen kunnen rijden. Uitvoering van de rotondes ook, voordat de werkzaamheden aan de overgangen aan de N377 tussen Nieuwleusen en Balkbrug plaatsvinden.

    W De overgangen aan de N377 tussen Nieuwleusen en Balkbrug dienen gelijktijdig aangepakt te worden met de werkzaamheden van de ongelijkvloerse kruising in Balkbrug. Dan ligt die route er toch voor een langere periode uit en is het verkeer tussen Balkbrug en Nieuwleusen ook minimaal en kunnen die overgangen dus ook nagenoeg zonder overlast aangepakt worden.

Han Uitzetter constateert verder dat het verkeer vanaf Ommen via de N48 en aansluitend op de N377 nu al tot opstoppingen leidt.

3. Wensen Plukon – Gosse Posthumus
W Vanuit Dedemsvaart dient de A28 altijd bereikbaar te zijn voor vrachtwagens.

Toelichting: Plukon heeft circa 100 vrachtwagenbewegingen per dag. De meeste vrachtwagens rijden via de A28 en de N377.

W De N377 bij Balkbrug dient zo kort mogelijk afgesloten te worden of voorzien te worden van een bypass.

Toelichting: Plukon heeft circa 100 vrachtwagenbewegingen per dag. De meeste vrachtwagens rijden via de A28 en de N377.

W Als de N377 bij Balkbrug afgesloten is, dan dient er geen oponthoud bij de N340 te zijn.
W Indien mogelijk dient de N377 alleen in het weekend en niet doordeweeks te worden afgesloten.

W IKA en Plukon Dedemsvaart dienen geïnformeerd te worden over de werkzaamheden op de N377.

W Gedurende de werkzaamheden van het optimalisatiepakket nummer 2 ‘Rotonde industrieweg’, dient de N377 bereikbaar te blijven en dient het verkeer niet via het dorp omgeleid te worden.

4. Wensen Kuipers Bouwmaterialen - Robert Kuiper
W De planning van het project Vechtdal Verbinding dient afgestemd te worden met de planning van het project N34.

W Tijdens de zomerperiode/bouwvak dient rekening gehouden te worden met veel vakantiegangers in verband met de veiligheid.

Toelichting: De gemeente Hardenberg heeft veel seizoensgebonden werk, waardoor er in de zomer veel vrachtverkeer is.

W De werkzaamheden, waarvoor omleidingen nodig zijn, dienen in de gemeente Hardenberg zoveel mogelijk in het zomerseizoen te worden uitgevoerd.

Toelichting: In het natte seizoen zijn omleidingen gevaarlijker in verband met gewijzigde route en afslagen.

W Grote afsluitingen dienen niet gelijktijdig plaats te vinden.
W Sluiproutes dienen voorkomen te worden.

Toelichting: Bij werkzaamheden aan de N340 is bijvoorbeeld Ommen – Vilsteren – Dalfsen een mogelijke sluiproute.

W De industriële kringen dienen minimaal 2 weken van te voren op de hoogte te worden gebracht van de planning en de uitvoering via de gebruikelijke communicatiemiddelen en via lokale bladen.

Toelichting: Het is vaak voor veel mensen een belemmering om zich aan te melden via de website. Gebruik daarom de e-mailadressen van de contactpersonen bij de industriële kringen.

Provincie Overijssel geeft aan dat Robert Kuiper de lijst met e-mailadressen kan doorsturen met daarbij een toelichting hoe de provincie deze personen het beste kan benaderen.

5. Evenementenhal - Maurice Schlepers

Maurice Schlepers kon niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst op 2 mei. Via de e-mail is de volgende wens kenbaar gemaakt.

W De bewegwijzering voor de Evenementenhal dient zo duidelijk mogelijk te zijn, zodat de exposanten en bezoekers de weg goed weten te vinden vanaf de provinciale wegen.

6. Broeklanden - Peter Kuiper

Peter Kuiper kon niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst op 2 mei. Via de e-mail is de volgende wens kenbaar gemaakt.

W Beide wegen naar Zwolle dienen niet gelijktijdig (deels) afgesloten te worden. Met beide wegen worden de volgende trajecten bedoeld:

1. Hardenberg-Slagharen-Balkbrug-Nieuwleusen-Zwolle

2. Hardenberg-Ommen-Dalfsen-Zwolle

Toelichting: In ieder geval 1 van bovenstaande routes dient geheel toegankelijk te blijven, terwijl er op de andere gewerkt wordt. Als beide wegen wel gelijktijdig worden afgesloten gaat men absoluut op zoek naar alternatieve (sluip)routes.

7. Friesland Campina - Remco Nuhn

Remco Nuhn kon niet aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst op 2 mei. Via de e-mail is de volgende wens kenbaar gemaakt.

W Friesland Campina dient 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn voor het aanvoeren van melk en het afvoeren van producten die uit deze aangevoerde melk geproduceerd wordt.

Toelichting: Het bedrijf produceert volcontinu. Geen bereikbaarheid of een beperkte bereikbaarheid leidt tot grote economische schade.