Marktverkenning meervoudig onderhandse aanbesteding

Marktverkenning meervoudig onderhandse aanbesteding

Geschreven op 10 november 2016.

Marktverkenning meervoudig onderhandse aanbesteding

Civieltechnische voorbereidingen Marslanden II Fase I

 

De gemeente Hardenberg zal binnenkort een meervoudig onderhandse aanbesteding starten voor de dienst “Civieltechnische voorbereidingen Marslanden II Fase I”. De gemeente doet dit mede namens Roosdom Tijhuis projectontwikkeling. Beide partijen hebben een 50% aandeel in het grondexploitatieplan voor de ontwikkeling van het woongebied Marslanden II te Hardenberg.

 

Scope van de opdracht:

Fase I van de projectontwikkeling bestaat uit de deelgebieden De Cirkel, Havezathe Es en Marshoogte alsmede een deel van de hoofdinfrastructuur (waterstructuur, waterhuishoudkundige voorzieningen, enkele bruggen en een tijdelijke ontsluitingsweg). De omvang van het totale projectgebied Marslanden II betreft 71,2 hectare. De omvang van het projectgebied van Fase I betreft ca. 39 hectare. Deze fase wordt niet in één keer in zijn geheel uitgewerkt en gerealiseerd, maar in afzonderlijke deelopdrachten gespreid in de tijd. Vanwege de onderlinge samenhang en overlap tussen deze deelopdrachten prefereren de opdrachtgevers deze onder te brengen bij één bureau. De eerste deelopdracht betreft:

 1. Opstellen waterhuishoudkundig plan voor geheel fase I (39ha), bevattende zowel een stedelijke wateropgave als een regionale wateropgave. Alsmede de uitwerking van dit plan voor het deelgebied De Cirkel en eerste deel regionale wateropgave.

 2. Opstellen basisrioleringsplan voor het totale projectgebied Marslanden II (71,2ha) en uitwerking daarvan in een rioleringsplan voor het deelgebied De Cirkel (13ha).

 3. Opstellen van civieltechnische ontwerpen voor o.a. bouw- en woonrijpmaken van deelgebied De Cirkel (13ha), waterhuishoudkundige voorzieningen, bruggen, alsmede de engineering en opstellen van RAW bestekken.

 4. Uitvoering van benodigde inventarisaties, onderzoeken, metingen, en berekeningen.

 5. Opstellen kostenramingen.

 6. Civieltechnisch projectmanagement.

 

Uitgangspunten:

 1. Gunningscriterium is laagste prijs.

 2. Mijlpaaldatum: 22-mei-2017: alle civieltechnische voorbereidingen dienen zover te zijn voltooid, dat de aanbestedingsprocedure voor de eerste werken (bouwrijpmaken 1e deelgebied en aanleg gedeelte hoofdinfrastructuur) op die datum kan beginnen.

 3. Looptijd van de eerste deelopdracht bedraagt ca. 2 jaar t/m het opstellen van het bestek voor het woonrijp maken De Cirkel.

 4. De mogelijkheid bestaat dat de overeenkomst één of meer keren wordt verlengd met volgende deelopdrachten binnen dezelfde fase I.

   

   

   

   

   

  Planning onder voorbehoud:

 5. 7-11-2016 t/m 21-11-2016 marktverkenning; advertentie op de websites van de gemeente Hardenberg en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en termijn voor aanmelding gegadigden;

 6. 22-11-2016 beoordeling c.q. controle aanmeldingen op geschiktheid en loting;

 7. 22-11-2016 versturen aanbestedingsstukken;

 8. 13-12-2016 inschrijving;

 9. 15-12-2016 gunning

 

Aanbestedingsbeleid, aanmelding:

Bij deze aanbesteding zullen op grond van het aanbestedingsbeleid van de gemeente maximaal vijf bedrijven in de GWW-adviessector in de gelegenheid worden gesteld om in te schrijven. De gemeente heeft hiervoor inmiddels drie partijen geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen dan kunt u zich hiervoor tot en met 21-11-2016 online aanmelden (online aanmelding= link naar webformulier).

 

De aanmeldingen zullen eerst worden beoordeeld op geschiktheid. Daarna worden uit de lijst van geschikte gegadigden de twee ondernemingen geloot die in aanmerking komen voor deelname aan de aanbesteding. Indien een loting noodzakelijk is zal deze plaatsvinden op 22-11-2016 om 16:00 uur in het gemeentehuis te Hardenberg. De gegadigden die deel uitmaken van de loting en  hierbij aanwezig willen zijn, dienen zich voor 16:00 uur te melden aan de balie in het gemeentehuis. Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle geselecteerde bedrijven gelijktijdig de aanbestedingsdocumenten toegestuurd krijgen op 22-11-2016.

 

De aanmeldingen worden op onderstaande geschiktheidseisen door ons beoordeeld.

Gegadigde moet aantonen dat hij in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan heeft met alle onderstaande punten :

 

 1. Het opstellen van een waterhuishoudkundig plan voor een nieuwe uitbreidingslocatie (woonwijk of bedrijventerrein) met een oppervlak van 23 hectare of groter, waarbinnen de elementen stedelijke wateropgave en landelijke wateropgave beiden voorkomen.

 2. Het opstellen van een basisrioleringsplan voor een nieuwe uitbreidingslocatie (woonwijk) met een oppervlak van 23 hectare of groter.

 3. Het opstellen van civieltechnische ontwerpen voor bouw- en woonrijpmaken, inclusief de engineering en de RAW-bestekken voor een uitbreidingslocatie (woonwijk) met een oppervlak van 13 hectare of groter.

 4. Het opstellen van ontwerpen en de engineering van een brug voor auto’s, fietsers en voetgangers.

 5. Het opstellen van ontwerpen en de engineering van een (op afstand) regelbare stuwconstructie in een landelijke watergang.

 6. Het opstellen van kostenramingen voor civieltechnische werken.

 7. Het projectmanagement betreffende alle civieltechnische voorbereidingen voor een uitbreidingslocatie (woonwijk) met een oppervlak van 13 hectare of groter, waarin in elk geval de volgende werkzaamheden hebben plaatsgevonden:

  1. Overleggen met waterschap en gemeente inzake waterhuishoudkundige opgaven

  2. Overleggen met nutsbedrijven inzake situering en aanleg tracees voor kabels en leidingen

 

Gegadigde dient dit aan te tonen met maximaal drie referentieprojecten, voorzien van een evaluatieverslag of tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever. Gegadigde dient behalve de algemene projectgegevens van het referentieproject een verklaring bij te voegen, waarin op elk van de gevraagde ervaringseisen een korte toelichting wordt gegeven waarin de ervaring binnen het referentieproject wordt aangetoond.

 

Aanmeldingen die niet volledig zijn of op één of meer van de gevraagde ervaringseisen onvoldoende scoren, worden terzijde gelegd.  

 

Wij vragen u de tevredenheidsverklaring en proces verbaal van oplevering te sturen aan: bureau.inkoop@ommen-hardenberg.nl 

 

Bedrijven die niet geselecteerd zijn zullen daarover per email worden geïnformeerd. Tegen de hierboven omschreven procedure staan geen rechtsmiddelen open.