Profiel

Profiel van de vereniging

De I.K.A., Industrie Kombinatie Avereest, is een vereniging van bedrijven uit de industrie, bouw, groothandel, vervoer en dienstverlening in Balkbrug, Dedemsvaart en omgeving. De vereniging is opgericht op 15 oktober 1973

De doelstelling van de vereniging is:
Het behoud en de versterking van het ondernemersklimaat in Dedemsvaart en Balkbrug en de behartiging van de collectieve belangen van de I.K.A.

Dit doel wordt nagestreefd door:

 • het bevorderen van onderlinge zakelijke verhoudingen tussen de leden
 • het vormen van een netwerk voor samenwerking tussen de leden
 • samenwerking met andere industriekringen binnen de gemeente en met VNO/NCW
 • constructieve samenwerking tussen gemeentelijke overheid en bedrijfsleven
 • overleg in goede verhoudingen met gemeente, rijks- en provinciale instanties, alsmede openbare nutsinstellingen en andere publieksrechtelijke organisaties


Het lidmaatschap van de I.K.A. is aan enkele voorwaarden verbonden. Volgens de statuten bepaalt het bestuur of kandidaat-leden worden toegelaten tot de vereniging, waarbij:

 • het lidmaatschap wordt gekoppeld aan de onderneming
 • ondernemingen in de industrie, bouw, groothandel, vervoer en zakelijke dienstverlening lid kunnen worden
 • het lidmaatschap niet strikt gekoppeld is aan een minimum aantal personeelsleden van de onderneming


Ca. 110 ondernemingen met sterk uiteenlopende activiteiten zijn lid van de I.K.A. 

De vereniging heeft een beleidsplan opgesteld met de volgende aandachtsgebieden:

 • Ruimte en bereikbaarheid
  (bedrijfsterreinen, infrastructuur, parkeren, wegbewijzering)
 • Bedrijfsomgeving en vestigingsklimaat
  (vestiging nieuwe bedrijven, ruimtelijke ordening, lastendruk, milieuaspecten, veiligheid)
 • Organisatie en activiteiten
  (ledenbijeenkomsten, service door I.K.A., besparingsprojecten, samenwerking met gemeente, andere industriekringen en VNO.